Arhiva

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE NEOBAVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNE ZGRADE

10.11.2017.

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

UPUĆUJE

 

 JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE NEOBAVEZUJUĆIH PONUDA ZA

KUPOVINU POSLOVNE ZGRADE

 

 

1. OPŠTI PODACI

 

 PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

Adresa: Terazije 35/1, 11000 Beograd

Internet stranica: www.fss.rs

 

PREDMET KUPOVINE

Vrsta predmeta: dobro – nepokretnost – poslovna zgrada na teritoriji Grada Beograda koja će biti kupljena iz sopstvenih finansijskih sredstava Fudbalskog saveza Srbije.

Osoba za kontakt: Dejan Šuput, telefon 011/32-33-447, e-mail [email protected]

 

 2. SPECIFIKACIJA DOBRA

 

Kupovina poslovne zgrade bruto površine od 2.500 do 5.000 m2.

Lokacija: prednost pri razmatranju prispelih ponuda će imati poslovne zgrade na teritoriji Opštine Novi Beograd.

 

Ostale karakteristike:

  • poslovna zgrada kao zasebna građevinska celina čiji će jedini vlasnik biti FS Srbije;
  • poslovna zgrada mora imati garažni prostor i/ili parking mesta na otvorenom prostoru;

 

Obaveza ponuđača da uz neobavezujuću ponudu:

– dostavi kopiju građevinske dozvole (ako je reč o zgradi koja je u fazi izgradnje);

– dostavi kopije građevinske i upotrebne dozvole (ako je reč o zgradi koja je već izgrađena);

– da dostavi fotografije enterijera i eksterijera zgrade;

– dostavi kopiju projekta zgrade iz koga se vidi struktura prostorija i podaci o površini zgrade i površini pojedinačnih prostorija.

 

2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 

         Ponuda i ostala prateća dokumentacija koja je zahtevana mora biti na srpskom jeziku, u suprotnom će se smatrati neprihvatljivom. Dokumentacija, ukoliko je data na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik i overena od strane sudskog tumača.

 

NAČIN, MESTO I ROK ZA PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač treba da dostavi ponudu u pisanom obliku.      

Ponuđač može podneti više ponuda.

       Ponuđači svoje ponude podnose neposredno, u zatvorenim kovertama ili kutijama (zatvorenim na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvaraju), sa naznakom: „NEOBAVEZUJUĆA PONUDA za kupovinu poslovne zgrade – NE OTVARATI“, lično ili putem pošte. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt.

       Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, mora da obezbedi da ona stigne naručiocu do naznačenog termina.

 

       PONUDE SE PODNOSE NA ADRESU: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE, 11000 BEOGRAD, TERAZIJE 35/1.

       KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE JE 31.12.2017. GODINE DO 10:00 ČASOVA

      

      Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača, koja nije podneta Naručiocu do naznačenog roka.