Arhiva

Održan nastavak sednice Komisije za žalbe (drugostepenog tela) u postupku licenciranja klubova

26.05.2017.

 

Dana 26.05.2017. godine, Komisija za žalbe u postupku licenciranja klubova Fudbalskog saveza Srbije, odnosno drugostepeno telo u postupku licenciranja, održalo je nastavak sednice od 25.05.2017. godine. Zbog obimnosti dokumenata i dokaza koji su dostavljeni u žalbama klubova, kao i zbog konsultacija sa nadležnim organima UEFA, Komisija je morala da sednicu održi u dva dana. Razmatrana su dokumenta i dokazi vezani za sve kriterijume: sportske, infrastrukturne, personalno-administrativne, pravne kao i finansijske. Dokumentacija je razmatrana na osnovu izveštaja eksperata za svaki od napred pomenutih kriterijuma. Komisija je jednoglasno odlučila da se, na osnovu dokaza o ispunjenost kriterijuma, izdaju licence za takmičenja u organizaciji UEFA, FK Vojvodina, FK Mladost i FK Radnički, odnosno klubovima koji su u potpunosti ispunili svih pet kriterijuma u žalbenom postupku.
Komisija za žalbe u postupku licenciranja klubova Fudbalskog saveza Srbije, odnosno drugostepeno telo u postupku licenciranja se ovom prilikom zahvaljuje klubovima kao i celokupnoj administraciji za licenciranje na sprovedenom postupku vezanom za izdavanje licenci za takmičenja u organizaciji UEFA. Komisija želi da istakne činjenicu da je u postupku učesvovalo ukupno jedanaest klubova, a da je izdato devet licenci, što predstavlja najbolji rezultat od kada se sprovodi postupak licenciranja. Ove licence su takođe i neophodan uslov za nastup klubova u narednoj takmičarskoj sezoni u Super ligi.
Na kraju, u toku ovogodišnjeg postupka licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA primećena je jedna aktivnost pojedinih klubova koja se nije ispoljavala u prethodnim godinama. Naime, određeni broj klubova se, suprotno sportskom fer pleju, obraćao administraciji za licenciranje, kao i javnosti, određenim procenama da li ostali klubovi, učesnici u postupku, ispunjavaju kriterijume ili ne, sa namerom da na kraju takmičarske sezone dovedu u pitanje regularnost takmičenja i ostvarene rezultate na terenu. To svakako može da ugrozi sam postupak licenciranja, jer kao što je poznato, svi podaci koji se nalaze u dosijeima klubova predstavljaju poslovnu tajnu, i o tim podacima je upoznata samo administracija za licenciranje. Komisija se prilikom odlučivanja o odobravanju licenci pridržavala isključivo zahteva Pravilnika o licenciranju za takmičenja u organizaciji UEFA.
Administracija za licenciranje, odnosno Menadžer licenciranja, će u predviđenom roku, odnosno do 31.05.2017. godine, obavestiti nadležni sektor u okviru UEFA, koji klubovi sa teritorije FS Srbije su dobili licence za učestvovanje u takmičenjima u organizaciji UEFA.
Postupak prijema u klupska takmičenja UEFA potpada pod isključivu nadležnost organa UEFA, koji donose konačnu odluku o prijemu kluba u takmičenje UEFA.