Arhiva

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

29.03.2019.

 

Povodom vesti da je FIFPro podneo prijavu nadležnim organima FIFA, a koja se odnosi na navodno “kršenje principa savesnog vođenja saveza i narušavanje integriteta organa saveza”, FSS ima obavezu da javnost upozna sa nekoliko važnih činjenica:

– Arbitražni sud FSS je nezavisno telo koga sačinjavaju arbitri koje predlažu klubovi Super lige, Sindikat profesionalnih fudbalera i savez. Sud rešava sporove na relaciji igrač-klub, trener-klub i klub-klub.

– U poslednje dve godine posle reforme suda, znatno je podignut nivo njegove efikasnosti, značajno je smanjen broj sporova i sve odluke su donesene u skladu sa pozitivno-pravnim propisima RS i FSS. Predstavnici i klubova i sindikata u više navrata javno su hvalili rad suda.

– U gotovo 98% slučajeva sporovi su rešeni u korist igrača usled neizmirenih obaveza od strane klubova. Ni jedna zainteresovana strana u postupcima nije iznela bilo kakvu primedbu na rad suda.

– Arbitar koji je doneo odluku u konkretnom slučaju na arbitražnu listu izabran je na predlog Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, koji je član FIFPro i to je jedini slučaj kada je grubo narušeno načelo nepristrasnosti i narušen pravni poredak RS.

– U konkretnom slučaju arbitar je prenebregao dokaz koji je dostavio klub i doneo odluku koja je bila u potpunosti u suprotnosti sa činjeničnim stanjem i pozitivno-pravnim propisima FSS i RS.

– Arbitražni sud je uvidom u spise predmeta, na šta je po zakonu u slučaju osnovane sumnje da je odlukom došlo do povrede javnog poretka i ignorisanja imperativnih propisa, nesporno utvrdio da je sudeći arbitar postupao protivno ključnom dokazu koji se nalazi u spisima predmeta – uverenju PIO Fonda, iz koga se nesporno utvrđuje da igrač nije bio odjavljen sa obaveznog socijalnog osiguranja.

– Dakle, arbitar je našao da je jedina povreda ugovornih obaveza od strane kluba, odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja, a koja jednostavno nije tačna, te je ujedno neizvršivo obavezati klub da prijavi igrača na obavezno socijalno osiguranje, u situaciji kada isti taj igrač nije ni odjavljen sa istog. Takva odluka nije posledica slobodnog sudijskog uverenja, već zloupotrebe prava koja se nije mogla tolerisati. 

– Arbitar koji je grubo prekršio propise i ugrozio pravni poredak RS razrešen je u predviđenoj proceduri na potpuno isti način na koji je i izabran. Dakle, notorna neistina je da je zamenjen drugim sudijom.

– Nije jasno zašto se iskrivljuje istina u vezi sa ovim slučajem, obzirom da nije Arbitražni sud taj koji je povredio imperativne propise, već upravo arbitar koji je doneo odluku suprotnu zakonu i javnom poretku. Arbitražni sud je reagovao i u skladu sa zakonom RS.

– FIFPro, postupajući na ovakav način, nastoji da skrene pažnju sa činjeničnog stanja, koje nesporno ukazuje da je arbitar koga je postavio Sindikat prekoračio svoja zakonska ovlašćenja, ignorisao navode iz javne isprave i doneo odluku protivno imperativnim propisima i javnom poretku Republike Srbije. To su jedini razlozi zbog kojih je razrešen. Istup Tea Van Segelena u kojem je izneo niz neistina i neproverenih informacija je u najmanju ruku skandalozan i neozbiljan za osobu koja obavlja tako odgovornu funkciju.

– Svi članovi FSS moraju imati apsolutno poverenje u rad i postupanje Arbitražnog suda, čija je nadležnost u skladu sa nalozima FIFA i UEFA obavezna. Arbitražni sud u čiji nezavisni i nepristrasni rad postoji sumnja, ne opravdava svoje postojanje i ne ispunjava svoju svrhu. 

– Arbitražni sud je postupajući na ovakav način, pre svega u skladu sa zakonom, zaštitio svoj autoritet i kredibilitet koji je proteklih godina stekao.

– Obzirom da je FIFPro ovaj slučaj već učinio javnim, pozivamo sve novinare da u dogovoru i u prisustvu predsednika Arbitražnog suda, dobiju pojašnjenja po pitanju prezentovanih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta i lično se uvere u poštovanje zakona i načina na koji su odluke donete.

– Uvereni da je u ovom slučaju reć iskljičivo o odbrani načela nepristrasnosti i prava na fer suđenje, sa nestrpljenjem očekujemo da osim javnosti priložimo i FIFA sve relevantne dokaze i činjenice u vezi sa navedenim slučajem.

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE