Arhiva

JAVNI KONKURS

01.01.2018.

 

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

RASPISUJE

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJEG GRAFIČKOG REŠENJA ZA PROMENU VIZUELNOG IDENTITETA FS SRBIJE

 

      Na osnovu ovog javnog konkursa i podnetih predloga, biće izvršen izbor najboljeg grafičkog rešenja za izgled:

1. novog grba,

2. nove zastave, i

3. novog memoranduma FS Srbije.

      Na javnom konkursu mogu da učestvuju sva zainteresovana domaća i inostrana pravna i fizička lica, tako što će najkasnije do 31. januara 2018. godine poslati svoje predloge grafičkigh rešenja (u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD-u) na adresu: ,,Fudbalski savez Srbije, Terazije 35/1, 11000 Beograd'' sa naznakom: ,,ZA JAVNI KONKURS – NOVI VIZUELNI IDENTITET FSS''.

      Izbor najboljeg grafičkog rešenja novog vizuelnog identiteta FSS biće sproveden od strane stručne komisije, najkasnije do 1. maja 2018. godine.

 

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

UPUĆUJE

 

 JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE NEOBAVEZUJUĆIH PONUDA ZA

KUPOVINU POSLOVNE ZGRADE

 

 

1. OPŠTI PODACI

 

 PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

Adresa: Terazije 35/1, 11000 Beograd

Internet stranica: www.fss.rs

 

PREDMET KUPOVINE

Vrsta predmeta: dobro – nepokretnost – poslovna zgrada na teritoriji Grada Beograda koja će biti kupljena iz sopstvenih finansijskih sredstava Fudbalskog saveza Srbije.

Osoba za kontakt: Dejan Šuput, telefon 011/32-33-447, e-mail [email protected]

 

 2. SPECIFIKACIJA DOBRA

 

Kupovina poslovne zgrade bruto površine od 2.500 do 5.000 m2.

Lokacija: prednost pri razmatranju prispelih ponuda će imati poslovne zgrade na teritoriji Opštine Novi Beograd.

 

Ostale karakteristike:

  • poslovna zgrada kao zasebna građevinska celina čiji će jedini vlasnik biti FS Srbije;
  • poslovna zgrada mora imati garažni prostor i/ili parking mesta na otvorenom prostoru;

 

Obaveza ponuđača da uz neobavezujuću ponudu:

– dostavi kopiju građevinske dozvole (ako je reč o zgradi koja je u fazi izgradnje);

– dostavi kopije građevinske i upotrebne dozvole (ako je reč o zgradi koja je već izgrađena);

– da dostavi fotografije enterijera i eksterijera zgrade;

– dostavi kopiju projekta zgrade iz koga se vidi struktura prostorija i podaci o površini zgrade i površini pojedinačnih prostorija.

 

2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 

         Ponuda i ostala prateća dokumentacija koja je zahtevana mora biti na srpskom jeziku, u suprotnom će se smatrati ne prihvatljivom. Dokumentacija, ukoliko je data na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik i overena od strane sudskog tumača.

 

NAČIN, MESTO I ROK ZA PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač treba da dostavi ponudu u pisanom obliku.      

Ponuđač može podneti više ponuda.

       Ponuđači svoje ponude podnose neposredno, u zatvorenim kovertama ili kutijama (zatvorenim na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvaraju), sa naznakom: „NEOBAVEZUJUĆA PONUDA za kupovinu poslovne zgrade – NE OTVARATI“lično ili putem pošte. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt.

       Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, mora da obezbedi da ona stigne naručiocu do naznačenog termina.

       PONUDE SE PODNOSE NA ADRESU: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE, 11000 BEOGRAD, TERAZIJE 35/1.

       KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE JE 31.12.2017. GODINE DO 10:00 ČASOVA

       Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača, koja nije podneta Naručiocu do naznačenog roka.