Vesti

JAVNA RASPRAVA | NACRT PRAVILNIKA O FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA

01.06.2022.

Na osnovu člana 55. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS „Fudbal“, broj 22/2021), Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na sednici održanoj 31. maja 2022. godine, doneo je

O  D  L  U  K  U

Član 1.

Nacrt Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS koji je izrađen od strane stručnih službi FSS, upućuje se na javnu raspravu u periodu od 31.5. do 13.6.2022. godine.

Nacrt Pravilnika iz stava 1 ovog člana Odluke, biće objavljen na zvaničnoj Internet prezentaciji FSS, a zainteresovani subjekti (učesnici) javne rasprave, podnosiće svoje sugestije i primedbe pisanim putem, upotrebom elektronske pošte, na adrese: [email protected] i [email protected] .

Član2.

Zadužuju se stručne službe FSS da razmotre sve sugestije i primedbe koje do dana 13.6.2022. godine budu pristigle u FSS i da sve sugestije i primedbe koje ocene kao opravdane i primenljive, unesu u novu verziju Predloga Pravilnika o fudbalskim takmičenjima Fudbalskog saveza Srbije, te da potom, bez odlaganja, taj predlog upute Izvršnom odboru FSS.