Arhiva

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA

10.04.2019.

 

                                                                                                                                                                     NACRT

ODBOR ZA HITNA PITANJA FSS NA SEDNICI ODRŽANOJ 9.4.2019. GODINE, UTVRDIO JE TEKST NACTA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE KOJI ĆE OD DANAS DO 10.5.2019. GODINE BITI NA JAVNOJ RASPRAVI.

 

,,Na osnovu člana 55. stav 3. tačka 1) Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2016) i čl.39. stav 4. i 77. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS „Fudbal“, 18/2017),Skupština Fudbalskog saveza Srbije na sednici održanojdana __.__.2019. godine, usvojila je

 

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Član 1

    U Statutu Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS ,,Fudbal“, vanredni broj 18/2017) menja se u celosti član 35, tako da nakon izmena glasi:

    ,,Skupštinu čine predstavnici (delegati) članova FSS i predstavnici (delegati) radne zajednice FSS, predstavnici stručno-strukovnih organizacija FSS i predstavnici ostalih organizacionih celina koje se bave pojedinim sferama fudbalskog sporta u okviru sistema FSS, na osnovu strukture i broja utvrđenih ovim članom Statuta.

    Skupština FSS ima 71 člana i čine je predstavnici po strukturi i broju: FS Vojvodine (6), FS regiona Istočne Srbije (6), FS regiona Zapadne Srbije (6), FS Beograda (6),FS Kosova i Metohije (1), Stručno-strukovna organizacija fudbalskih sudija (1), Stručno-strukovna rganizacija fudbalskih trenera (1), futsala (3), ženskog fudbala (3), bazičnog fudbala (3), udruženja fudbalskih reprezentativaca (3), radne zajednice FSS (5), pula sponzora FSS (3), Sportskog centra FSS (3) i Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije (21).

    Status fudbalskog kluba iz stava 2. ovog člana, određuje se prema ligi u kojoj se klub takmiči u vreme održavanja izborne Skupštine FSS.

    Delegate teritorijalnih fudbalskih saveza iz stava 2. ovog člana, određuje Izvršni odbor nadležnog teritorijalnog fudbalskog saveza.

    Delegate stručno-strukovnih organizacija iz stava 2. ovog člana, određuju izvršni odbori tih organizacija.

    Delegate futsala, ženskog fudbala i bazičnog fudbala, iz stava 2. ovog člana, određuju nadležne komisije FSS iz tih oblasti.

    Delegate Udruženja fudbalskih reprezentativaca iz stava 2. ovog člana, određuje Izvršni odbor tog udruženja.

    Delegate radne zajednice FSS iz stava 2. ovog člana, biraju sva lica radno angažovana po bilo kom osnovu u FSS, većinom glasova tih lica prisutnih na zboru koji saziva rešenjem generalni sekretar FSS, dok delegate pula sponzora FSS iz stava 2. ovog člana, određuje direktor sektora nadležnog za marketing u okviru FSS.

    Delegate Sportskog centra FSS iz stava 2. ovog člana, određuje Skupština privrednog društva ,,Sportski centar FSS d.o.o. Stara pazova''.

    Delegate Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije iz stava 2. ovog člana, određuje Izvršni odbor te Zajednice. Mandatni period na koji je izabran Izvršni odbor Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije ne mora se vremenski poklapati sa mandatnim periodom na koji se biraju delegati za Skupštinu FSS i Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije nema obavezu da raspisuje i sprovodi izbore za organe zajednice u istom vremenskom intervalu kada se sprovode izbori u FSS.

    Izvršni odbor FSS utvrđuje da li je izbor članova Skupštine iz stava 2. ovog člana izvršen u skladu sa odredbama Statuta FSS i neposredno nakon prijema odluka nadležnih organa iz st. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. ovog člana kojima su određeni delegati, donosi odluku o verifikaciji mandata predstavnika u Skupštini FSS.

Član 2

    U Statutu Fudbalskog saveza Srbije menja se član 37 stav 1 tačka lj), tako što se u postojećem tekstu te tačke brišu reči: ,,i finansijski plan za narednu godinu''.

Član 3

    U Statutu Fudbalskog saveza Srbije menja se član 45 stav 2 tačka a) alineja 5, tako što se u postojećem tekstu te alineje brišu reči: ,,i finansijski plan''.

Član 4

    U Statutu Fudbalskog saveza Srbije menja se član 45 stav 2 tačka b), tako što se posle alineje 18 dodaje nova alineja 19 koja glasi: ,,usvaja finansijski plan FSS''.

 Član 5

    Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu FSS ,Fudbal,''.

 

 

                                                                                                                                                      PREDSEDNIK

                                                                                                                                                   Slaviša KOKEZA