Arhiva

Član 64 disciplinskog kodeksa FIFA u vezi sa klubovima - dužnicima

16.05.2018.

FIFA

Dopis br. 1628

 

Savezima-članovima FIFA

Cirih, 9. maja 2018.

 

Član 64 Disciplinskog kodeksa FIFA – novi pristup usvojen od strane Disciplinske komisije FIFA u vezi sa klubovima – dužnicima

 

Poštovani,

Kao što vam je poznato, jedan od zadataka Disciplinske komisije FIFA je da obezbedi da se odluke koje donese telo, komisija ili instanca FIFA, ili naknadne odluke CAS-a po žalbi poštuju i da se u skladu sa njima i postupa. Da bi ovaj cilj bio ostvaren uveden je član 64 Disciplinskog kodeksa FIFA (u daljem tekstu: FDC) i od tada primenjuje dosledno i sistematski.

Poslednjih godina Disciplinska komisija FIFA primetila je da veliki broj aktera u fudbalu, uglavnom klubovi, i dalje ne poštuju odluke, naime one koje donosi Komora za rešavanje sporova ili Komisija za status igrača. Ova tendencija bila je rešena tako što je od maja 2017 godine članovima Disciplinske komisije FIFA dato u nadležnost da donose odluke o ovakvoj vrsti slučaja kao pojedinci, što omogućava podnošenje većeg broja slučajeva godišnje, i na ekspeditivan način. Pored toga, Savet FIFA je marta 2018 godine odobrio nov član 24bis Pravilnika o statusu i transferu igrača. Relevantne odredbe stupaju na snagu 1. juna 2018. Novim članom se telima FIFA koja donose odluke, tj. Komisiji za status igrača, Komori za rešavanje sporova, sudiji – pojedincu ili sudiji Komore za rešavanje sporova – zavisno od slučaja, daje ovlašćenje da izrekne sankcije igračima i klubovima ako se ne poštuje odluka novčane prirode. Takve moguće sankcije činiće deo odluke o predmetu spora.

Uprkos tome, a s’ obzirom na činjenicu da će gore navedene nove odredbe biti primenjive samo za žalbe uložene od 1 juna 2018 i imaju ograničenu oblast primene (tj. igrači ili klubovi dužnici), i dalje postoji značajan broj slučajeva koje će Disciplinska komisija nastaviti da rešava.

U tom pogledu Disciplinska komisija FIFA, a da bi na bolji način rešila aktuelnu situaciju, odlučila je da ojača sistem i osigura da se sve odluke koje donese telo, komisija ili instanca FIFA ispoštuju čim se donesu, a da ne bude potrebna intervencija Disciplinske komisije FIFA.

U tom smislu treba se podsetiti da prema članu Disciplinskog kodeksa FIFA:

  1. Svako ko ne plati nekom drugom licu (kao što su igrač, trener ili klub) ili FIFA, pun novčani iznos, ili deo novčanog iznosa, čak i ako je takvu instrukciju dobio od nekog tela, komisije ili instance FIFA, ili u skladu sa naknadnom odlukom CAS-a po žalbi (odluka finansijske prirode), ili bilo ko ne postupi u skladu sa nekom drugom odlukom (odluka koja nije finansijske prirode) donetu od strane tela, komisije ili instance FIFA, ili od strane CAS-a (naknadna odluka po žalbi):

a)      biće kažnjen novčano zbog nepostupanja u skladu sa odlukom;

b)      dobiće konačni rok od pravnih organa FIFA u kome mora da plati dugovani iznos, ili da postupi u skladu sa odlukom (koja nije finansijske prirode);

c)       (samo za klubove:) biće upozoren i biće obavešten da će, u slučaju da u propisanim rokovima ne izvrši isplatu, ili ne postupi u skladu sa odlukom, biti naređeno da mu se oduzmu bodovi ili da bude premešten u nižu ligu. Takođe može biti izrečena i zabrana transfera;

d)      (samo za saveze:) biće upozoren i obavešten da će mu, u slučaju da u propisanim rokovima ne izvrši isplatu ili ne postupi u skladu sa odlukom, biti izrečene dodatne disciplinske mere. Takođe se može izreći i isključenje iz takmičenja FIFA.

2. Ako klub ne ispoštuje konačan vremenski rok, od odgovarajućeg saveza će se zatražiti da primeni zaprećene kazne.

3. Ako se oduzimaju bodovi, biće srazmerni dugovanom iznosu.

4. Fizičkim licima se takođe može izreći i zabrana bilo kakve aktivnosti vezane za fudbal. (…)“

A. Sadašnja procedura

U ovom kontekstu, kad god je ustanovljeno da je klub prekršio član 64 Disciplinskog kodeksa FIFA u vezi sa finansijskom odlukom, do sada je standardna procedura bila kako sledi:

  1. Disciplinska komisija izriče kaznu dužniku, kojom mu je dat nalog da plati novčanu kaznu i odobren konačan grejs period da izmiri svoj dug prema poveriocu. Pored toga, klub-dužnik bi, između ostalog, bio obavešten da će mu, ukoliko ne izvrši uplatu u navedenom roku, na zahtev poverioca biti izrečeno oduzimanje bodova.
  2. U slučajevima kada dužnik i dalje ne poštuje relevantnu odluku u navedenom roku, sekretarijat Disciplinske komisije FIFA je, na zahtev poverioca, napismeno tražio od saveza čiji je dužnik član da sprovede navedeno oduzimanje bodova.
  3. Ako dužnik i posle primene gore navedenih sankcija ne izvrši relevantnu uplatu, slučaj se, na zahtev poverioca, ponovo predaje Disciplinskoj komisiji da bi eventualno dala nalog da se prvi tim dužnika svrsta u ligu nižeg ranga.

B. Nova procedura

U tom smislu, i sa ciljem uspostavljanja sistema koji će bolje osigurati poštovanje odluka koje donesu tela FIFA, sa krajnjim ishodom da klubove-dužnike podstakne da brzo postupe u skladu sa svojim finansijskim obavezama prema svojim poverenicima, Disciplinska komisija FIFA je odlučila da poboljša gore pomenuti postupak. Shodno tome, glavne promene odnose se na gore pomenuti stav „2“.

I. Pregled

Prema novoj proceduri, ako se ustanovi da je strana prekršila član 64 Disciplinskog kodeksa FIFA:

  1. Disciplinska komisija FIFA će nastaviti da primenjuje stav 1a) na isti način; izricanjem sankcije dužniku, kojom će mu se, između ostalog naložiti da plati novčanu kaznu i dati konačan rok za izmirenje njegovog duga prema poveriocu. Pored novčane kazne, Disciplinska komisija FIFA izreći će oduzimanje bodova i/ili zabranu transfera koja će biti na snazi od trenutka isteka konačnog roka. Prema tome, klub-dužnik moći će da izbegne navedene dodatne sankcije ako do tog konačnog roka izmiri svoj dug prema poveriocu.
  2. Ako dužnik u gore navedenom konačnom roku ne isplati relevantnu dospelu sumu u potpunosti, savez dužnika biće u obavezi da proveri da li je u roku postupljeno u skladu sa odlukom i biće traženo da automatski primeni oduzimanje bodova i/ili zabranu registrovanja novih igrača, bilo nacionalno ili međunarodno, tokom jednog ili više čitavih uzastopnih registracionih perioda.
  3. Pošto se u potpunosti odsluže sve sportske sankcije, a ako dug nije isplaćen u potpunosti, poverilac može da napismeno zatraži da se slučaj ponovo dostavi Disciplinskoj komisiji FIFA radi mogućeg izricanja dodatnih sankcija, sve do svrstavanja prvog tima dužnika u ligu nižeg ranga.

II. Implementacija sportskih sankcija prema novom postupku

 a. Oduzimanje bodova

Dotični učlanjeni savez će morati da automatski[1] primeni takvu sankciju počev od prvog dana posle isteka odobrenog roka, osim ako dužnik pre isteka konačnog roka dostavi dokaz, kako sekretarijatu Disciplinske komisije, tako i dotičnom učlanjenom savezu, da je dugovani iznos plaćen (tj. dokaz o plaćanju). U takvom slučaju poverilac će potvrditi prijem uplate.

Neće biti moguće izbeći primenu oduzimanja bodova (ili da se ukine kada je već primenjeno) čak i ako dužnik postupi u skladu sa odlukom posle isteka konačnog roka.

Ako se oduzimanje bodova primenjuje posle poslednje utakmice relevantne sezone u kojoj klub dužnik učestvuje (zato što konačan rok ističe posle tog datuma), ta sankcija će morati da se primeni u narednoj sezoni.

Ukoliko učlanjeni savez ne primeni automatski navedenu sankciju a sekretarijatu Disciplinske komisije dostavi relevantan dokaz o oduzimanju bodova, protiv tog saveza može biti pokrenut disciplinski postupak koji može dovesti do isključenja iz svih takmičenja FIFA.

b. Zabrana transfera

Osim ako dužnik dokaže da je platio dugovani iznos, zabrana transfera biće automatski primenjena u Sistemu uparivanja transfera (TMS) od strane sekretarijata Disciplinske komisije FIFA, počev od prvog dana narednog registracionog perioda posle isteka odobrenog roka. Dotični učlanjeni savez moraće da automatski1 sprovede tu sankciju na nacionalnom nivou. Klub-dužnik moći će da registruje samo nove igrače, bilo nacionalno ili međunarodno, počev od narednog registracionog perioda posle kompletno odslužene relevantne sankcije.

Zabranu transfera, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, pre nego što je do kraja odslužena, može ukinuti samo Disciplinska komisija FIFA, a po potvrdi poverioca o prijemu isplate.

Ako učlanjeni savez ne primeni navedenu sankciju automatski na nacionalnom nivou, a sekretarijatu Disciplinske komisije FIFA dostavi dokaz o primeni zabrane transfera, protiv tog saveza može biti pokrenut disciplinski postupak koji može dovesti do isključenja iz svih takmičenja FIFA.

[1] Znači da posle isteka konačnog roka učlanjeni savez će morati da (i) započne interni postupak koji može biti potreban kako bi se osigurala pravovremena primena sankcije ili, (ii) ako nije pokrenut interni postupak, sankciju mora da sprovede odmah.

Prema tome, učlanjeni savez će morati da deluje proaktivno počev od isteka konačnog roka, jer neće više biti nikakvih prethodnih zahteva sekretarijata Disciplinskoj komisiji FIFA.

III. Efekti sklapanja ugovora o poravnanju i/ili planu isplata tokom disciplinskog postupka

Na kraju želimo da vam skrenemo pažnju na činjenicu da Disciplinska komisija FIFA više neće primenjivati finansijske odluke koje izrekne telo, komisija ili instanca FIFA ili naknadnu odluku CAS-a po žalbi ukoliko strane dođu do sporazume o poravnanju i/ili planu isplata posle obaveštenja o navedenoj odluci.

U takvim slučajevima zaključenje ugovora između strana će automatski dovesti do zatvaranja disciplinskog postupka, i svaka žalba nastala zbog kršenja takvih ugovora će morati da se podnese Komisiji za status igrača ili Komori za rešavanje sporova, kako to bude primenjivo, ili nadležnim telima na nacionalnom ili međunarodnom nivou o kojima su se strane međusobno dogovorile.

Gore navedene promene u proceduri primeniće se na sve disciplinske slučajeve počev od 23. maja 2018. godine, bez obzira na datum pokretanja postupka.

Zahvaljujemo što ste gore navedeno primili k znanju i što ćete o tome obavestiti svoje učlanjene deoničare.

S poštovanjem

FIFA

Fatma Samoura

Generalni sekretar