Vesti

IO FSS | ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U DOMAĆIM TAKMIČENJIMA

10.07.2023.

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je sednica Izvršnog odbora kojom je predsedavao Dragan Džajić, predsednik FSS.

Na osnovu člana 55. Statuta FSS (Službeni list FSS „Fudbal“, broj 22/2021) i u skladu sa Mišljenjem Komisije za pravna pitanja FSS broj 19-1769/1 od dana 04.10.2019. godine, a radi poštovanja propisa Republike Srbije i poštovanja odredbi međunarodnih ugovora koje je potpisala Republika Srbija, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, doneo je

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U DOMAĆIM TAKMIČENJIMA

U odluci o ograničenju broja stranih igrača u domaćim takmičenjima (Službeni list FSS „Fudbal“, br.12/2017, 35/2018, 14/II2021, 19/I/2021 i 20/2021), u članu 2 dodaje se stav 2 koji glasi:

„Ograničenja broja stranih igrača/igračica iz člana 1. ove odluke ne odnose se na strane profesionalne igrače/igračice koji su državljani/državljanke država članica Evropske unije i ti profesionalni igrači/igračice imaju pravo nastupa na utakmicama odgovarajućih ligaških i kup takmičenja, bez obzira na propisani (ograničeni) broj stranih igrača/igračica, pošto se shodnom primenom propisa Republike Srbije i primenom Mišljenja Komisije za pravna pitanja FSS broj 19-1769/1 od dana 04.10.2019. godine smatraju domaćim igračima/igračicama, odnosno osobama u radnopravnom statusu izjednačenim sa domaćim profesionalnim igračima/igračicama“.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu FSS „Fudbal“.