Vesti

OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE SKUPŠTINE FSS – POTENCIJALNE KANDIDATE ZA IZBOR NA FUNKCIJU PREDSEDNIKA FSS

14.02.2023.

Povodom zakazane VANREDNE IZBORNE SEDNICE SKUPŠTINE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE XXVII SAZIVA za dan 14. mart 2023. godine sa početkom u 14:00 časova, Odbor za sprovođenje izbora obaveštava članove (delegate) Skupštine Fudbalskog saveza Srbije (FSS) koji su zainteresovani da podnesu kandidaturu za funkciju predsednika FSS, da rok za podnošenje kandidatura ističe dana 27. februara 2023. godine u 14:00 časova. U skladu sa odredbom iz člana 8. stav 2. Poslovnika o radu Odbora za sprovođenje izbora (Službeni list FSS ,,Fudbal“ broj 2/2022), kandidatura se može predati neposredno na pisarnici FSS u ulici Terazije broj 35 u Beogradu, elektronskom poštom na adresu: [email protected], ili putem preporučene poštanske pošiljke adresirane na sledeću adresu:

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

GENERALNOM SEKRETARU

Terazije 35

11000 Beograd.

Napominjemo da je kandidat za predsednika FSS, u skladu sa odredbama Statuta FSS (Službeni list FSS ,,Fudbal“ broj 22/2021) i u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Odbora za sprovođenje izbora, dužan da u pisanoj formi, zajedno sa svojom kandidaturom, podnese listu od 14 kandidata koje predlaže za članove Izvršnog odbora FSS (4 potpredsednika i 10 članova, od kojih jedna od tih 14 osoba obavezno mora biti ženskog pola).

U skladu sa odredbama iz čl. 44. stav 1. tačke z) i 65. stav 1. Statuta FSS, članove pravnih tela FSS i članove Nadzornog odbora FSS bira Skupština FSS na predlog Izvršnog odbora FSS, tako da kandidat za predsednika FSS nema ni pravo, ni dužnost, da prilikom podnošenja svoje kandidature, podnosi listu predloga za izbor članova pravnih tela i Nadzornog odbora FSS. Nakon izbora predsednika FSS i izbora članova Izvršnog odbora FSS, prema Statutom FSS propisanim rokovima biće održana nova sednica Skupštine FSS na kojoj će biti izabrani članovi nezavisnih tela FSS, a na predlog Izvršnog odbora FSS. U vezi sa navedenim, biće primenjeno pravilo propisano članom 97. stav 1. Statuta FSS koje glasi: ,,Do okončanja izbornog postupka koji će biti sproveden u skladu sa odredbama ovog statuta, svi statutarni organi i tela FSS koji se nalaze u aktuelnom mandatu nastavljaju sa radom. Danom izbora novih organa i tela FSS u skladu sa odredbama ovog statuta, prestaće mandat članovima statutarnih organa i tela koji su izabrani u skladu sa odredbama ranijeg Statuta FSS. Novi organi i tela FSS biraju se na period od 4 (četiri) godine počev od datuma njihovog izbora i/ili imenovanja.“.

Svi kandidati za predsednika FSS i kandidati za članove Izvršnog odbora FSS, moraju da popune i svojeručno potpišu dokument naslovljen sa: ,,Upitnik za proveru integriteta“ koji se nalazi u Prilogu ,,A“ Statuta FSS. Radi lakšeg podnošenja kandidatura i popunjavanja Upitnika za proveru integriteta, tekst Upitnika u Word formatu nalazi se ispod ovog obaveštenja i može se popuniti ručno, ili u elektronskoj formi.

Radi pružanja pomoći članovima Skupštine FSS koji su zainteresovani da podnesu kandidaturu za izbor na funkciju predsednika FSS i za izbor članova Izvršnog odbora FSS, ispod ovog obaveštenja nalaze se obrasci u Word formatu za ponošenje kandidature za predsednika FSS i za članove Izvršnog odbora FSS. Forma tih obrazaca nije pravno obavezujuća i kandidature je moguće podneti i upućivanjem dokumenata različite forme, ali je neophodno da ti dokumenti budu sačinjeni u skladu sa odredbama Statuta FSS i u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Odbora za sprovođenje izbora, kao i da budu podneti u propisanim rokovima uz navođenje svih podataka kojima se pojedini kandidat može jasno identifikovati (ime, prezime, adresa prebivališta i broj lične karte).

Članom 7. Poslovnika o radu Odbora za sprovođenje izbora propisano je sledeće: ,,Kriterijumi podobnosti koje treba da ispunjavaju kandidati za upražnjena mesta u određenim telima FSS definisani su odgovarajućim odredbama Statuta.“. Stavom 2. istog člana Poslovnika o radu Odbora za sprovođenje izbora propisano je: ,,Odbor za sprovođenje izbora ne može da nameće kriterijume podobnosti koji nisu predviđeni Statutom niti bilo koje druge formalne uslove koji nisu propisani Statutom ili ovim poslovnikom. Odbor za sprovođenje izbora jedino može da zahteva da se podnesu dokumenta koja mogu da pomognu da se utvrdi ispunjenost određenih kriterijuma podobnosti.“.

Uslovi za članstvo u organima i telima FSS propisani su članom 40. Statuta FSS na sledeći način:

,,Da bi neko lice postalo član statutarnog organa ili tela FSS, mora ispunjavati sledeće kumulativne uslove:

a) da je državljanin Republike Srbije,

b) da je poslovno sposobno lice koje je napunilo 18 godina života,

v) da je aktivan u fudbalskoj organizaciji i da je njen član,

g) da nije trenutno suspendovan, sankcionisan ili isključen iz FSS ili jednog od njegovih članova ili disciplinski kažnjavan zbog povreda integriteta fudbalskog takmičenja u poslednjih 5 (pet) godina,

d) da nije osuđivan za krivična dela predviđena odgovarajućim članom Zakona o sportu,

đ) da nije aktivni fudbalski sudija i fudbalski trener, niti osoba koja je to bila u poslednjih godinu dana koja prethodi roku za podnošenje kandidature za članstvo u statutarnom organu/telu FSS,

e) da ne vrši funkciju u organu političke stranke i to: član glavnog odbora, predsedništva, izvršnog organa,

ž) da nije lice koje vrši javnu funkciju u skladu sa propisima Republike Srbije,

z) da nije vlasnik ili član organa sportske kladionice, kao i zaposleni u sportskoj kladionici,

i) da nije lice koje se bavi uslugama posredovanja za igrače i klubove,

j) da prilikom kandidovanja za funkciju u statutarnom organu ili telu, a najmanje 15 (petnaest) dana pre održavanja izbora, dostavi dokaz o ispunjenju uslova iz prethodnih tačaka, osim dokaze iz tačaka e) i ž) koje će dostaviti po stupanju na funkciju na koju je izabran.

Izvršni odbor može odrediti dodatne kriterijume za članstvo u statutarnom organu ili telu, osim kriterijuma za članstvo u Izvršnom odboru ili nezavisnim telima (tj. pravnim telima, Nadzornom odboru i Odboru za sprovođenje izbora) koje Izvršni odbor ne može menjati niti dopunjavati.

Odbor za sprovođenje izbora će verifikovati da li svaki kandidat ispunjava navedene uslove, kao i dodatne kriterijume koje je propisao Izvršni odbor, u okviru ovlašćenja iz stava 2 ovog člana Statuta.

Pre započinjanja funkcije član statutarnog organa ili tela mora dostaviti Stručnoj službi pisanu izjavu o sledećem:

a) da će se pridržavati i poštovati statute, pravilnike, direktive i odluke FSS, UEFA i FIFA,

b) da će poštovati Pravila igre koje izdaje IFAB i Pravila igre futsala koja propisuje FIFA, kao i Etički kodeks FIFA i FSS,

v) da će raditi u najboljem interesu FSS i da će se uzdržati od donošenja bilo koje odluke u slučaju gde se pojavi konflikt interesa ili gde se može pojaviti,

g) da će poštovati principe lojalnosti, integriteta i sportskog ponašanja u duhu fer pleja,

d) da će izbegavati svaku diskriminaciju uključujući i govor mržnje protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe ljudi po osnovu etničkog porekla, rase, boje kože, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla, roda, invaliditeta, jezika, religije, političkog ili bilo kog drugog ubeđenja, imovnog stanja, rođenja ili drugog statusa, seksualne orijentacije ili po bilo kom drugum osnovu,

đ) da će u potpunosti poštovati uslove za obavljanje funkcija organa ili tela kojem pripada,

e) da će priznati isključivu nadležnost Sportskog arbitražnog suda (CAS) u Lozani (Švajcarska) za sporove na nacionalnom nivou između klubova, igrača i trenera i za međunarodne sporove bez obraćanja građanskim sudovima,

ž) da će priznati nadležnost Veća za rešavanje sporova FSS za sporove na nacionalnom nivou, zavisno od nadležnosti CAS-a.

Pre stupanja na dužnost, član Izvršnog odbora će dati ostavku na mesto delegata.

Član organa ili tela FSS nema pravo glasa na sednici organa FSS kada se odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega, odobravanju poslova između njega i FSS (sukob interesa), odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju o njegovoj odgovornosti ili razrešenju.“.

PREDSEDNIK

ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Stojan RADOŠEVIĆ, S.R.

002 Upitnik za proveru integriteta FSS

003 Obrazac kandidature za predsednika FSS

004 Obrazac kandidature za clanove IO FSS