Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ФСС – ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КАНДИДАТЕ ЗА ИЗБОР НА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА ФСС

14.02.2023.

Поводом заказане ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ XXVII САЗИВА за дан 14. март 2023. године са почетком у 14:00 часова, Одбор за спровођење избора обавештава чланове (делегате) Скупштине Фудбалског савеза Србије (ФСС) који су заинтересовани да поднесу кандидатуру за функцију председника ФСС, да рок за подношење кандидатура истиче дана 27. фебруара 2023. године у 14:00 часова. У складу са одредбом из члана 8. став 2. Пословника о раду Одбора за спровођење избора (Службени лист ФСС ,,Фудбал“ број 2/2022), кандидатура се може предати непосредно на писарници ФСС у улици Теразије број 35 у Београду, електронском поштом на адресу: [email protected], или путем препоручене поштанске пошиљке адресиране на следећу адресу:

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРУ

Теразије 35

11000 Београд.

Напомињемо да је кандидат за председника ФСС, у складу са одредбама Статута ФСС (Службени лист ФСС ,,Фудбал“ број 22/2021) и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора за спровођење избора, дужан да у писаној форми, заједно са својом кандидатуром, поднесе листу од 14 кандидата које предлаже за чланове Извршног одбора ФСС (4 потпредседника и 10 чланова, од којих једна од тих 14 особа обавезно мора бити женског пола).

У складу са одредбама из чл. 44. став 1. тачке з) и 65. став 1. Статута ФСС, чланове правних тела ФСС и чланове Надзорног одбора ФСС бира Скупштина ФСС на предлог Извршног одбора ФСС, тако да кандидат за председника ФСС нема ни право, ни дужност, да приликом подношења своје кандидатуре, подноси листу предлога за избор чланова правних тела и Надзорног одбора ФСС. Након избора председника ФСС и избора чланова Извршног одбора ФСС, према Статутом ФСС прописаним роковима биће одржана нова седница Скупштине ФСС на којој ће бити изабрани чланови независних тела ФСС, а на предлог Извршног одбора ФСС. У вези са наведеним, биће примењено правило прописано чланом 97. став 1. Статута ФСС које гласи: ,,До окончања изборног поступка који ће бити спроведен у складу са одредбама овог статута, сви статутарни органи и тела ФСС који се налазе у актуелном мандату настављају са радом. Даном избора нових органа и тела ФСС у складу са одредбама овог статута, престаће мандат члановима статутарних органа и тела који су изабрани у складу са одредбама ранијег Статута ФСС. Нови органи и тела ФСС бирају се на период од 4 (четири) године почев од датума њиховог избора и/или именовања.“.

Сви кандидати за председника ФСС и кандидати за чланове Извршног одбора ФСС, морају да попуне и својеручно потпишу документ насловљен са: ,,Упитник за проверу интегритета“ који се налази у Прилогу ,,А“ Статута ФСС. Ради лакшег подношења кандидатура и попуњавања Упитника за проверу интегритета, текст Упитника у Word формату налази се испод овог обавештења и може се попунити ручно, или у електронској форми.

Ради пружања помоћи члановима Скупштине ФСС који су заинтересовани да поднесу кандидатуру за избор на функцију председника ФСС и за избор чланова Извршног одбора ФСС, испод овог обавештења налазе се обрасци у Word формату за поношење кандидатуре за председника ФСС и за чланове Извршног одбора ФСС. Форма тих образаца није правно обавезујућа и кандидатуре је могуће поднети и упућивањем докумената различите форме, али је неопходно да ти документи буду сачињени у складу са одредбама Статута ФСС и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора за спровођење избора, као и да буду поднети у прописаним роковима уз навођење свих података којима се поједини кандидат може јасно идентификовати (име, презиме, адреса пребивалишта и број личне карте).

Чланом 7. Пословника о раду Одбора за спровођење избора прописано је следеће: ,,Критеријуми подобности које треба да испуњавају кандидати за упражњена места у одређеним телима ФСС дефинисани су одговарајућим одредбама Статута.“. Ставом 2. истог члана Пословника о раду Одбора за спровођење избора прописано је: ,,Одбор за спровођење избора не може да намеће критеријуме подобности који нису предвиђени Статутом нити било које друге формалне услове који нису прописани Статутом или овим пословником. Одбор за спровођење избора једино може да захтева да се поднесу документа која могу да помогну да се утврди испуњеност одређених критеријума подобности.“.

Услови за чланство у органима и телима ФСС прописани су чланом 40. Статута ФСС на следећи начин:

,,Да би неко лице постало члан статутарног органа или тела ФСС, мора испуњавати следеће кумулативне услове:

а) да је држављанин Републике Србије,

б) да је пословно способно лице које је напунило 18 година живота,

в) да је активан у фудбалској организацији и да је њен члан,

г) да није тренутно суспендован, санкционисан или искључен из ФСС или једног од његових чланова или дисциплински кажњаван због повреда интегритета фудбалског такмичења у последњих 5 (пет) година,

д) да није осуђиван за кривична дела предвиђена одговарајућим чланом Закона о спорту,

ђ) да није активни фудбалски судија и фудбалски тренер, нити особа која је то била у последњих годину дана која претходи року за подношење кандидатуре за чланство у статутарном органу/телу ФСС,

е) да не врши функцију у органу политичке странке и то: члан главног одбора, председништва, извршног органа,

ж) да није лице које врши јавну функцију у складу са прописима Републике Србије,

з) да није власник или члан органа спортске кладионице, као и запослени у спортској кладионици,

и) да није лице које се бави услугама посредовања за играче и клубове,

ј) да приликом кандидовања за функцију у статутарном органу или телу, а најмање 15 (петнаест) дана пре одржавања избора, достави доказ о испуњењу услова из претходних тачака, oсим доказе из тачака е) и ж) које ће доставити по ступању на функцију на коју је изабран.

Извршни одбор може одредити додатне критеријуме за чланство у статутарном органу или телу, осим критеријума за чланство у Извршном одбору или независним телима (тј. правним телима, Надзорном одбору и Одбору за спровођење избора) које Извршни одбор не може мењати нити допуњавати.

Одбор за спровођење избора ће верификовати да ли сваки кандидат испуњава наведене услове, као и додатне критеријуме које је прописао Извршни одбор, у оквиру овлашћења из става 2 овог члана Статута.

Пре започињања функције члан статутарног органа или тела мора доставити Стручној служби писану изјаву о следећем:

а) да ће се придржавати и поштовати статуте, правилнике, директиве и одлуке ФСС, УЕФА и ФИФА,

б) да ће поштовати Правила игре које издаје ИФАБ и Правила игре футсала која прописује ФИФА, као и Етички кодекс ФИФА и ФСС,

в) да ће радити у најбољем интересу ФСС и да ће се уздржати од доношења било које одлуке у случају где се појави конфликт интереса или где се може појавити,

г) да ће поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског понашања у духу фер плеја,

д) да ће избегавати сваку дискриминацију укључујући и говор мржње против неке земље, приватног лица или групе људи по основу етничког порекла, расе, боје коже, националне припадности или друштвеног порекла, рода, инвалидитета, језика, религије, политичког или било ког другог убеђења, имовног стања, рођења или другог статуса, сексуалне оријентације или по било ком другум основу,

ђ) да ће у потпуности поштовати услове за обављање функција органа или тела којем припада,

е) да ће признати искључиву надлежност Спортског арбитражног суда (ЦАС) у Лозани (Швајцарска) за спорове на националном нивоу између клубова, играча и тренера и за међународне спорове без обраћања грађанским судовима,

ж) да ће признати надлежност Већа за решавање спорова ФСС за спорове на националном нивоу, зависно од надлежности ЦАС-а.

Пре ступања на дужност, члан Извршног одбора ће дати оставку на место делегата.

Члан органа или тела ФСС нема право гласа на седници органа ФСС када се одлучује о покретању спора или одустајању од спора против њега, одобравању послова између њега и ФСС (сукоб интереса), односно постојања личног интереса при одлучивању о његовој одговорности или разрешењу.“.

ПРЕДСЕДНИК

ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Стојан РАДОШЕВИЋ, С.Р.

002 Upitnik za proveru integriteta FSS

003 Obrazac kandidature za predsednika FSS

004 Obrazac kandidature za clanove IO FSS