Архива

ЈAВНA РAСПРAВA О НAЦРТУ СТAТУТA

10.04.2019.

 

                                                                                                                                                                     НАЦРТ

ОДБОР ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 9.4.2019. ГОДИНЕ, УТВРДИО ЈЕ ТЕКСТ НАЦТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ КОЈИ ЋЕ ОД ДАНАС ДО 10.5.2019. ГОДИНЕ БИТИ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ.

 

,,На основу члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016) и чл.39. став 4. и 77. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, 18/2017),Скупштина Фудбалског савеза Србије на седници одржанојдана __.__.2019. године, усвојила је

 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

Члан 1

    У Статуту Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал“, ванредни брoј 18/2017) мења се у целости члан 35, тако да након измена гласи:

    ,,Скупштину чине представници (делегати) чланова ФСС и представници (делегати) радне заједнице ФСС, представници стручно-струковних организација ФСС и представници осталих организационих целина које се баве појединим сферама фудбалског спорта у оквиру система ФСС, на основу структуре и броја утврђених овим чланом Статута.

    Скупштина ФСС има 71 члана и чине је представници по структури и броју: ФС Војводине (6), ФС региона Источне Србије (6), ФС региона Западне Србије (6), ФС Београда (6),ФС Косова и Метохије (1), Стручно-струковна организација фудбалских судија (1), Стручно-струковна рганизација фудбалских тренера (1), футсала (3), женског фудбала (3), базичног фудбала (3), удружења фудбалских репрезентативаца (3), радне заједнице ФСС (5), пула спонзора ФСС (3), Спортског центра ФСС (3) и Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије (21).

    Статус фудбалског клуба из става 2. овог члана, одређује се према лиги у којој се клуб такмичи у време одржавања изборне Скупштине ФСС.

    Делегате територијалних фудбалских савеза из става 2. овог члана, одређује Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза.

    Делегате стручно-струковних организација из става 2. овог члана, одређују извршни одбори тих организација.

    Делегате футсала, женског фудбала и базичног фудбала, из става 2. овог члана, одређују надлежне комисије ФСС из тих области.

    Делегате Удружења фудбалских репрезентативаца из става 2. овог члана, одређује Извршни одбор тог удружења.

    Делегате радне заједнице ФСС из става 2. овог члана, бирају сва лица радно ангажована по било ком основу у ФСС, већином гласова тих лица присутних на збору који сазива решењем генерални секретар ФСС, док делегате пула спонзора ФСС из става 2. овог члана, одређује директор сектора надлежног за маркетинг у оквиру ФСС.

    Делегате Спортског центра ФСС из става 2. овог члана, одређује Скупштина привредног друштва ,,Спортски центар ФСС д.о.о. Стара пазова''.

    Делегате Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије из става 2. овог члана, одређује Извршни одбор те Заједнице. Мандатни период на који је изабран Извршни одбор Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије не мора се временски поклапати са мандатним периодом на који се бирају делегати за Скупштину ФСС и Заједница фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије нема обавезу да расписује и спроводи изборе за органе заједнице у истом временском интервалу када се спроводе избори у ФСС.

    Извршни одбор ФСС утврђује да ли је избор чланова Скупштине из става 2. овог члана извршен у складу са одредбама Статута ФСС и непосредно након пријема одлука надлежних органа из ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. овог члана којима су одређени делегати, доноси одлуку о верификацији мандата представника у Скупштини ФСС.

Члан 2

    У Статуту Фудбалског савеза Србије мења се члан 37 став 1 тачка љ), тако што се у постојећем тексту те тачке бришу речи: ,,и финансијски план за наредну годину''.

Члан 3

    У Статуту Фудбалског савеза Србије мења се члан 45 став 2 тачка а) алинеја 5, тако што се у постојећем тексту те алинеје бришу речи: ,,и финансијски план''.

Члан 4

    У Статуту Фудбалског савеза Србије мења се члан 45 став 2 тачка б), тако што се после алинеје 18 додаје нова алинеја 19 која гласи: ,,усваја финансијски план ФСС''.

 Члан 5

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС ,Фудбал,''.

 

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                   Славиша КОКЕЗА