Četvrtak, 20.03.2014

Konkurs za upis na UEFA/FSS „A“ licencu

Fudbalski savez Srbije

na osnovu člana 11. Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije raspisuje

KONKURS

za upis na UEFA/FSS „A“ licencu

 

Konkurs je otvoren od 14.-18.04.2014.godine

 

Da bi kandidat mogao da podnese prijavu na konkurs treba da ispunjava sledeće uslove propisane čl.12 , Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, odnosno:

 

O p š t i u s l o v i :

  • izvod iz matične knjige rođenih

  • sportsku biografiju

  • zdravstveno uverenje (ne starije od šest meseci),

  • završeno najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju sa diplomom,

  • da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu dok traju pravne posledice osude (po osnovu izjave kandidata)

 

P o s e b n i u s l o v i :

  • najmanje 2 godina aktivnog stručnog rada u zvanju Trener sa licencom "B", ili

  • reprezentativni igrači koji moraju da imaju najmanje 5 utakmica u "A" reprezentaciji ili 10 u Mladoj/Olimpijskoj reprezentaciji ili

  • 100 utakmica u najvišem rangu takmičenja, ili

  • najbolji treneri generacije po predlogu direktora Centra, a na osnovu rezultata i osvojenih bodova ostvarenih na polaganju ispita za "B" licencu.

 

KANDIDATI TREBA DA DOSTAVE SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

prijavu za upis na "A" licencu (preuzeti formular ovde)

sportsku biografiju (preuzeti formular ovde)

- diplomu završene škole (najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju)

- kopiju validne „B” licence

potvrde klubova o stručnom radu sa „B” licencom (preuzeti formular ovde)

potvrda klubova o odigranih 100 utakmica u najvišem rangu takmičenja ukoliko kandidat ispunjava taj uslov (preuzeti formular ovde)

- potvrdu FS Srbije o odigranim utakmicama za najmanje 5 utakmica u "A" reprezentaciji ili 10 u Mladoj/Olimpijskoj reprezentaciji za one kandidate koji ispunjavaju taj uslov,

- zdravstveno uverenje (ne starije od šest meseci),

- potvrdu iz suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak

 

Centar za edukaciju planira da održavanje seminara za sticanje UEFA/FSS "A licence u maju 2014.godine, a ukoliko bude prijavljeno više kandidata i formiranje druge grupe koja bi seminar slušala u septembru 2014.godine.

 

Cena kursa edukacije za sticanje trenerskog zvanja UEFA/FSS "A" nivo po Troškovniku Centra za edukaciju FSS je 120.000,00 dinara(odnosno 240.000,00 dinara za strane državljane), sa mogućnošću plaćanja u dve rate.

 

Kompletnu dokumentaciju doneti lično u prostorije Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS, Beograd, Kralja Petra 30, svakog radnog dana od 10:00- 15:00.

                                                                         

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS