PROPISI

ETIČKI KODEKS FSS
Datum donošenja: 17.07.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van. Br. 10/II/2017
pdf
IZMENA ODLUKE O ETIČKOM KODEKSU
Datum donošenja: 30.10.2017
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. Br. 24/2017
pdf

 

ODLUKA O ETIČKOM KODEKSU I STANDARDIMA PONAŠANJA ČLANOVA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet odluke

Član 1.

Odlukom o Etičkom kodeksu i standardima ponašanja članova Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Kodeks) propisuju se: najvažnije vrednosti ponašanja, norme i etički principi za članove Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu:FSS), kako u okviru FSS, tako i prema drugim licima i stranama, zabranu sukoba interesa, kao i nadležnost i rad Komisije za etiku (u daljem tekstu: Komisija).

Oblast primene

Član 2.

Kodeks obavezuje sve članove FSS i zaposlene u FSS i članu FSS da se ponašaju u skladu sa njegovim odredbama i njegovo poštovanje predstavlja uslov za stupanje na funkciju i posedovanje statusa svakog člana u FSS (profesionalac, volonter i dr.).