PROPISI

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FSS
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2017
pdf
PRAVILNIK O IZMENAMA I
DOPUNAMA PRVILNIKA
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 9/2018
pdf
PRAVILNIK O IZMENAMA I
DOPUNAMA PRVILNIKA
Datum donošenja: 06.07.2018
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 13/2018
pdf
PRAVILNIK O IZMENAMA I
DOPUNAMA PRVILNIKA
Datum donošenja: 13.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 7/2019
pdf

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

            Disciplinskim pravilnikom Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Disciplinski pravilnik), uređuje se odgovornost klubova, igrača, fudbalskih radnika, fudbalskih i stručnih udruženja i posrednika, koji prekrše Pravila fudbalske igre i sportskog ponašanja ili se ogreše o Statut i pravilnike Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS), propisuju disciplinske mere za učinjene prekršaje, postupak i organe za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka i druga pitanja povodom disciplinske odgovornosti.

 

Član 2.

            Svrha kažnjavanja je da pomaže pravilnom vaspitanju igrača i fudbalskih radnika, da osigura pravilnu primenu propisa Fudbalskog saveza Srbije, te da utiče na prekršioce i ostala lica na koje se odnosi ovaj Pravilnik da ne čine prekršaje.

 

Član 3.

Počinilac disciplinskog prekršaja koji je utvrđen Disciplinskim pravilnikom i drugim propisima FSS sa umišljajem ili iz nehata, biće kažnjen po odredbama ovog Pravilnika.

             Niko ne može biti kažnjen dva puta, za isti prekršaj.

             Nehatni učinilac može biti blaže kažnjen.

             Za pokušaj disciplinskog prekršaja kazniće se, u granicama kazne propisane za prekršaj, a može se i blaže kazniti.