Вести

ФСС УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋИХ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ (КУПОВИНУ) ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ

27.04.2022.

Београд, 27.4.2022. године

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋИХ ПОНУДА ЗА

НАБАВКУ (КУПОВИНУ) ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ

 

 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Адреса: Теразије 35, 11000 Београд

Интернет страница: www.fss.rs

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Врста предмета: пословна зграда – непокретност.

Особа за контакт: Дејан Шупут, телефон 011/32-33-447, e-mail [email protected]

 

 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА

Пословна зграда мора да садржи следeће карактеристике:

 • да је самостална грађевинска целина – самосталан објекат на припадајућој грађевинској парцели на територији града Београда, у градским општинама Стари Град, Савски Венац, Нови Београд и Земун.
 • Укупна (бруто) површина зграде од 3.500 до 7000 m2,
 • најмање 10 паркинг места која могу бити делом у гаражи која је саставни део зграде, а делом  у оквиру грађевинске парцеле на којој се налази зграда (паркинг места на отвореном простору),
 • зграда мора да има грађевинску и употребну дозволу.

Предност при избору најбоље понуде имаће оне зграде које:

 • се налазе на територији Општине Нови Београд, или Земун, а посебно оне у близини ауто-пута, или пута који води ка Спортском центру ФСС у ,,Старој Пазови“,
 • имају већи број паркинг места у гаражи која је саставни део зграде,
 • имају већи број паркинг места на отвореном простору,
 • пре усељења захтевају мањи обим грађевинске адаптације или никакву адаптацију.

 

НАПОМЕНА: Понуда заинтересованих понуђача сматраће се обавезујућом за понуђача и он неће накнадно моћи да повећава цену понуђене зграде. ФСС задржава право да не прихвати као одговарајућу ниједну од приспелих понуда, ако се испостави да нису прикладне за административну зграду ФСС.

 

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач мора да достави понуду у писаном облику и може поднети више понуда – за више зграда.

Понуђачи своје понуде подносe обичном поштом, препорученом поштом, или лино на писарници ФСС – писаним путем – најкасније до 20.05.2022. године.

 

ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ НА АДРЕСУ: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, 11000 БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 35, са назнаком: ,,Понуда за набавку пословне зграде“