Media

АКРЕДИТОВАЊЕ МЕДИЈА А ТИМ СРБИЈЕ | БУГАРСКА - СРБИЈА

05.06.2023.

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће од данас – понедељка, 5. јуна (12 часова) до понедељка 12. јуна (12 часова) бити отворен систем акредитовања за предстојећу пријатељаку утакмицу репрезентације Србије против репрезентације Јордана 16. јуна на стадиону ”Виола Парк” у Бечу од 20 сати и 30 минута (директан ТВ пренос Арена спорт и РТС).

Медији из Србије

Ваше захтеве можете послати на следећу адресу: [email protected] на меморандуму ваше медијске куће, уз копију валидне новинарске легитимације. Захтев мора да садржи име и презиме извештача и позицију на стадиону са које ће извештавати (принт и електронски медији за новинарску ложу, фоторепортери за позицију на терену, радио извештачи за њима одређене позиције као и телевизијски репортери).

Медији из иностранства

Ваше захтеве можете послати на следећу адресу: [email protected].

Неопходно је приложити следеће податке:

Копију иденфитикационог документа (лична карта или пасош)

Копију новинарске акредитације

Потврду о запослењу у компанији чије су делатности медијске услуге

Копију акредитације са догађаја на којима сте били ангажовани

 

Опште информације

Апсолутна ТВ права за ову утакмицу припадају ТВ Арена спорт и РТС, тако да је обавезно остављање камере при уласку у медија центар у посебној просторији код улаза или у прес сали. На терену нису дозвољене камере изузев Арене, РТС-а, ФС Србије и ФС Јордана.

Информацију о томе да ли вам је одобрена акредитација можете добити од уторка, 6. јуна, контакт телефон +381648180056.

Акредитације ћемо издавати на улазу за медије, западна трибина стадиона ”Виола Парк” искључиво дан пред утакмицу уочи конфренције за медије фудбалске репрезентације Србије (о термину акредитовани медији биће накнадно инфоримисани).

Фудбалски савез Србије задржава право да утврди коначан број издатих акредитација у складу са расположивим капацитетом медија центра на стадиону и следећим приоритетима:

1. медијски партнери ФСС
2. спортске редакције, односно медији;
3. остали информативни медији, у складу са тиражом и утицајем на медијском тржишту
У случају било каквих покушаја неправилности или злоупотреба акредитација неће бити одобрена.

БУГАРСКА – СРБИЈА

Репрезентација Србије ће трећу утакмицу у квалификацијама за Европско првенство одиграти 20. јуна у Разграду против Бугарске (Хувепарма Арена, 20.45 – ТВ пренос Арена спорт и РТС). За медије из Србије систем аредитовања организује ФС Србије и захтеве прослеђује Бугарске. Систем акредитовања је отворен од понедељка 5. јуна (12 часова) до понедељка 12. јуна (12 часова). Неопходно је послати име и презиме извештача, копију пасоша и позицију на стадиону (новинар, сниматељ, фоторепортер).

Dear all,

We inform you that from today – Monday, June 5 (12:00 noon) to Monday June 12 (12:00 noon), the accreditation system will be open for the upcoming friendly match between Serbian and Jordan national team on June 16 at the „Viola Park“ stadium in Vienna from 20:30 h (direct TV broadcast on Arena Sport and RTS).

Media from Serbia

You may apply for the accreditation at the following e-mail: [email protected] using the letterhead of your media company, along with a copy of a valid press ID. The request must contain the first and last name of the reporter and the position in the stadium from which they will report (press box for the print and electronic media, position around the field of play for photojournalist, radio reporters as well as television reporters for their designated positions).

 

Media from abroad

You may apply for the accreditation at the following e-mail: [email protected].

It is necessary to provide the following information:

Copy of identification document (identity card or passport)

A copy of the journalist’s accreditation

Certificate of employment with a company whose activities are media services.

A copy of the accreditation from the events at which you were engaged.

 

General information

The absolute TV rights for this match belong to TV Arena sport and RTS, so it is mandatory to leave the camera when entering the media centre in a special room near the entrance or in the press room. Cameras are not allowed on the field of play except for Arena, RTS, FA of Serbia and FA of Jordan.

You can get information on whether your accreditation has been approved from Tuesday, June 6, contact phone +381648180056.

 

We will issue accreditations at the entrance for the media, the west stand of the „Viola Park“ stadium, the day before the game only, before the press conference of the Serbian football team (accredited media will be informed about the date).

The Football Association of Serbia reserves the right to determine the final number of available accreditations in accordance with the available capacity of the media centre at the stadium and the following priorities:

 

1. media partners of FSS

2. sports newsroom, i.e., media;

3. other information media, in accordance with the circulation and influence on the media market.

In case of any attempt at irregularities or abuse, the accreditation will not be approved.

 

BULGARIA – SERBIA

 

The Serbian national team will play the third match in the qualifiers for the European Championship on June 20 in Razgrad, vs. Bulgaria (Ḫuveparma Arena, 8:45 p.m. – TV broadcasters: Arena sport and RTS). For media from Serbia, the accrediting system is organized by the FS of Serbia and the requests are forwarded to Bulgaria. The accreditation system is open from Monday, June 5 (12:00) to Monday, June 12 (12:00). It is necessary to send the name and surname of the reporter, a copy of the passport and the position at the stadium (journalist, cameraman, photojournalist).

 

 

 

Kind regards,