Четвртак, 19.09.2013

Испит за агенте за играче

Испит ће се одржати 26.09.2013 године са почетком у 10:00 часова у просторијама ФС Србије

Испит за агенте за играче  

одржаће се  26.09.2013 године са почетком у 10:00 часовау просторијама ФС Србије 

Обавештавају се кандидати за агенте за играче да пријаве са свим потребним документима доставе лично на адресу ФС Србије, Теразије бр.35, до 20.09.2013 године. 

Материјал потребан за полагање испита, кандидати који су поднели уредну пријаву, могу подићи у просторијама ФС Србије, Теразије бр. 35 у Београду по подношењу исте. 

fssПријава треба да буде састављена од следећих докумената: 

-    кратка биографија кандидата

-   извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци)

-   копија личне карте

-   потврда из надлежног суда да се не води кривични поступак   (не старија од 6 месеци)

-   потврда из надлежног МУП-а да лице није кривично осуђивано (не старија од 6 месеци)

-   доказ о уплати таксе у износу од 400.000,00 динара,  на рачун ФС Србије  355-1034682-82 са позивом на број 651-09 

Све пријаве које буду непотпуне биће одбачене.