PROPISI

UGOVOR IZMEĐU TRENERA I FUDBALSKOG KLUBA
word
pdf

 

UGOVOR

 

Na osnovu odredaba Osnovnog pravilnika o stručno-pedagoškom radu u organizacijama FS Srbije i Pravilnika o dozvoli za rad - licenci i statusu trenera zaključuje se

 

U G O V O R

 

između Fudbalskog kluba „_________________________“ iz _____________, člana _________________ fudbalske lige, koga zastupa _________________,u svojstvu ___________________________________ (u daljem tekstu KLUB) i

 

fudbalskog trenera ___________________________ iz ___________________ sa zvanjem __________________________________, rođenog ______________,adresa stanovanja __________________________ (u daljem tekstu TRENER).

 

Ugovorne strane su se sporazumele da predmet ovog Ugovora bude angažovanje TRENERA za rad u KLUBU, pod uslovom preciziranim u Ugovoru, a u skladu sa odredbama citiranih pravilnika, Kodeksom o ponašanju trenera i drugim normativnim aktima i odlukama FSS i UFT FSS.

 

Član 1.

 

Klub je saglasan da TRENER udruži svoj rad sa _____________________ kategorijom u vremenu od ________________ do _____________ godine, i to _________________________________________________________________________.

(navesti status: profesionalni, dopunski i slično).