Вести

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИО ФСС

24.05.2021.

У Спортском центру ФСС одржана је седница Извршног одбора ФСС којој је од 14 присуствовало 10 чланова ИО и на којој су донете следеће одлуке, једногласно.

О  Д  Л  У  К  А

Члан 1.

Утврђује се да је Решење председника ФСС број: 04-1177/1 од 31.08.2020. године ништаво и да не производи правно дејство, пошто је донето супротно правном правилу прописаном чланом 44. став 4. Статута ФСС, јер применом наведеног правила Статута Марко Пантелић уопште није могао бити именован за члана Извршног одбора   Фудбалског савеза Србије, пошто је председник ФСС својим ранијим Решењем објављеним у службеном листу ФСС ,,Фудбал“ број: 4/2019 од дана 17.03.2019. године, већ именовао осам чланова Извршног одбора које има право да именује као председник ФСС за мандатни период 2019. – 2023. година.

Члан 2.

Утврђује се да је Одлука о избору заменика председника Фудбалског савеза Србије Марка Пантелића која је објављена у службеном листу ФСС ,,Фудбал“ број: 17/2020 од дана 05.10.2020. године, а донета је од стране Извршног одбора ФСС на 11. седници Извршног одбора ФСС дана 05.10.2020. године ништава и да не производи правно дејство, пошто је донета супротно правном правилу из члана 33. став. 2 тачка 2) Закона о спорту, којим је прописано да чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске организације не могу бити чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом, што је Марко Пантелић био, пошто је у време избора на функцију заменика председника ФСС и за све време до дана доношења ове одлуке био и остао уписан у Агенцији за привредне регистре као председник Фудбалског савеза Београда (ФСБ), односно као законски заступник ФСБ.

Члан 3.

Узимајући у обзир правно стање утврђено чл. 1. и 2. ове одлуке, констатује се да су сви појединачни правни акти (решења) донети од Марка Пантелића као заменика председника ФСС правно ништави и да не производе правно дејство, пошто су именовање Марка Пантелића на функцију члана Извршног одбора ФСС и избор Марка Пантелића на функцију заменика председника ФСС учињени без правног основа, односно пошто су правно ништави, услед околности да су учињени супротно одредбама Закона о спорту и супротно одредбама Статута ФСС.

Члан 4.

Утврђује се да је Одлука о верификацији мандата представника у Скупштини ФСС за мандатни период 2019. – 2023. године која је објављена у Службеном листу ФСС ,,Фудбал“ ванредни број: 3/2019 од дана 05.03.2019. године, а донета је од стране Извршног одбора ФСС на 13. седници Извршног одбора ФСС дана 05.03.2019. године, правно ништава и да не производи правно дејство у делу који се односи на верификацију мандата Марка Пантелића као делегата – представника Фудбалског савеза региона Источне Србије (ФСРИС) у Скупштини Фудбалског савеза Србије, пошто Марко Пантелић није члан ниједне фудбалске организације (фудбалског клуба, територијалног фудбалског савеза) са територије ФСРИС, нити има пребивалиште на територији ФСРИС.

Узимајући у обзир правно стање утврђено ставу 1. овог члана Одлуке, констатује се да приликом избора на функцију заменика председника ФСС, Марко Пантелић није испуњавао ни услов за избор заменика председника ФСС прописан чланом 50. ставом 1. Статута ФСС, пошто је тим чланом прописано да Извршни одбор бира заменика председника ФСС из редова чланова Скупштине ФСС.

О  Д  Л  У  К  А

Члан 1.

Разрешава се функције заменика председника ФСС Марко ПАНТЕЛИЋ.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 21.05.2021. године генерални секретар ФСС упутио је члановима Извршног одбора ФСС допис број: 05-712/1 којим је обавестио и упозорио чланове Извршног одбора ФСС да је дана 05.10.2020. године дошло до кршења, односно непоштовања одредби Закона о спорту приликом избора Марка Пантелића на функцију заменика председника ФСС. Истим дописом, наведене су и околности које доводе у питање легалност верификација мандата Марка Пантелића као делгата – представника Фудбалског региона Источе Србије у Скупштини ФСС.

Током седнице одржане 24.05.2021. године, чланови Извршног одбора ФСС размотрили су сву расположиву документацију и правно релевантну Одлуку којом је Марко Пантелић изабран на функцију заменика председника ФСС – Одлука о избору заменика председника Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 17/2020 од дана 05.10.2020. године).

Одлука о избору заменика председника Фудбалског савеза Србије Марка Пантелића која је објављена у службеном листу ФСС ,,Фудбал“ број: 17/2020 од дана 05.10.2020. године, а донета је од стране Извршног одбора ФСС на 11. седници Извршног одбора ФСС дана 05.10.2020. године донета је очигледним кршењем одредби Закона о спорту, односно донета супротно правном правилу из члана 33. став. 2 тачка 2) Закона о спорту, којим је прописано да чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске организације не могу бити чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом, што је Марко Пантелић био, пошто је у време избора на функцију заменика председника ФСС и за све време до дана доношења ове одлуке био и остао уписан у Агенцији за привредне регистре као председник Фудбалског савеза Београда (ФСБ), односно као законски заступник ФСБ. Неспорна је чињеница да Марко Пантелић и даље обавља функцију председника ФСБ и заступника ФСБ, као и да је пропустио прилику да истог дана када је изабран на функцију заменика председника ФСС (заступника ФСС), поднесе оставку на функцију председника ФСБ (заступника ФСБ) и тиме евентуално учини законитим свој избор на функцију заменика председника ФСС. Осим тога, утврђено је да 2019. године, а ни у време доношења ове одлуке Извршног одбора ФСС, нису били испуњени правни услови да Марко Пантелић буде делегат – представник Фудбалског савеза региона Источне Србије у Скупштини Фудбалског савеза Србије, пошто Марко Пантелић није члан ниједне фудбалске организације (фудбалског клуба, територијалног фудбалског савеза) са територије ФСРИС, нити има пребивалиште на територији ФСРИС. Самим тим, избор Марка Пантелића на функцију заменика председника ФСС није законит, нити у складу са одредбама Статута ФСС пошто Марко Пантелић таквим нелегалним статусом, није испуњавао ни услов за избор заменика председника ФСС прописан чланом 50. ставом 1. Статута ФСС, пошто је тим чланом прописано да Извршни одбор бира заменика председника ФСС из редова чланова Скупштине ФСС, што он није могао легално да постане.

Из свих претходно наведених разлога, а користећи своја статутарна овлашћења из чл. 45. и 50. Статута ФСС, а посебно узимајући у обзир правно начело да орган који бира појединца на одређену функцију има надлежност и да га са те функције и разреши, као и правно правило из члана 45. став 3. Статута ФСС које гласи: ,,Извршни одбор одлучује о свим осталим питањима која не спадају у надлежност неког статутарног органа ФСС“, чланови Извршног одбора ФСС су одлучили као у изреци ове одлуке.

О  Д  Л  У  К  A

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 Члан 1.

За заменика председника Фудбалског савеза Србије изабран је Ненад БЈЕКОВИЋ.

Избором на функцију заменика председника Фудбалског савеза Србије, Ненад БЈЕКОВИЋ ће бити регистрован и као овлашћени заступник Фудбалског савеза Србије у Агенцији за привредне регистре Републике Србије у законском року.

Члан 2.

Заменик председника Фудбалског савеза Србије из члана 1. ове одлуке, изабран је за обављање те функције до краја мандатног периода 2019 – 2023. година.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове одлуке, Ненад БЈЕКОВИЋ престаје да врши функцију потпредседника Фудбалског савеза Србије.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

О  Д  Л  У  К  A

Члан 1.

Даје се овлашћење генералном секретару ФСС и задужује се генерални секретар ФСС, да најкасније до 15.06.2021. године, својим решењем формира Радну групу за израду текста Предлога новог Статута ФСС.

ОДЛУКА

Формирана је Радна група за израду Предлога система такмичења за сезону 2022/23. са интенцијом да се иде на смањење лига и концентрацију квалитета.

ОДЛУКА

Задужује се Официр за интегритет ФСС да извести ИО о свим пријавама УЕФА и поступцима у вези са регуларности такмичења у најкраћем року.

ОДЛУКА

Седница Скупштине ФСС биће одржана 30.јуна 2021.године

Извршни одбор ФСС је још једном апеловао на учеснике финала Купа да утакмица протекне у фер и спортској атмосфери и да се сви актери придржавају прописаних мера Кризног штаба поводом пандемије коронавируса.