Вести

ОГЛАС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ВЛАСНИШТВУ ФСС НА АДРЕСИ БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 92, НОВИ САД

26.06.2024.

Комисија за прикупљање понуда за продају дела пословне зграде ФСС на адреси Булевар ослобођења 92, у Новом Саду је дана 11.06.2024. године донела одлуку о утврђивању вредности непокретности у власништву Фудбалског савеза Србије – део пословне зграде изграђене на катастарској парцели број 1222/2 к.о. Нови Сад – пословни простор који се налази на V спрату зграде који се састоји од 7 канцеларија, сале за застанке, мушког и женског тоалета и чајне кухиње, у износу од 502.000,00 ЕУР-а, односно 1.640,00 ЕУР-а по м2.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.

Понуде се достављају у затвореним ковертама лично или путем поште на следећу адресу:

Фудбалски Савез Србије

Теразије бр. 35

11000 Београд

– за Сарановац Марка-

 

Понуда обавезно садржи: Име и презиме, пребивалиште и ЈМБГ понудиоца, број телефона или други контакт податак, понуду која не може бити нижа од 502.000,00 ЕУР-а, потпис.

Понуде ниже од утврђене вредности непокретности неће бити разматране.

Koмисија ће извршити анализу и оцену примљених понуда и доставити је Извршном одбору ФСС на даље одлучивање.

Уговор са између ФСС и најбољег понудиоца ће се закључити у року од 8 дана од дана избора најбоље понуде од стране ИО ФСС, а купац је у обавези да плати целокупан износ купопродајне цене у року од 5 дана од дана закључења уговора. Укњижбену дозволу ФСС ће издати тек након исплате целокупне купопродајне цене.

Сви трошкови у вези са преносом права својине на предметној непокретности (овера уговора, порез на пренос апсолутних права, такса РГЗ, трошкови трансфера, овера укњижбене дозволе) падају на терет купца.

Разгледање непокретности и документације у вези са истом се врши по договору, а контакт особа је НИКОЛА ТОМИЧИЋ – 064/845-55-03:

Овај оглас је објављен дана 25.06.2024. године.

Прилог:

-Одлука Комисије;

– Процена вредности непокретности.