Savez

Arbitražni sud

Službeni list FSS "Fudbal", Br. 50/2016
Datum donošenja: 14.12.2016

PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG SUDA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I – OSNOVNE ODREDBE

STATUS

Član 1.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Arbitražni sud) je stalna i nezavisna arbitražna institucija koja rešava sporove i posreduje u cilju sporazumnog rešavanja sporova, a u granicama svoje nadležnosti.

Arbitražni sud će u svom radu odlučivati na osnovu zakona, pravila postupka i materijalno pravnih normi određenih Statutom FS Srbije, kao i na osnovu drugih opštih akata FS Srbije.

Arbitražni sud će analogno primenjivati Statut i pravilnike FIFA-e u situacijama kada akti FS Srbije ne regulišu datu situaciju.

Arbitražni sud će u svom radu primenjivati i odredbe Zakona o sportu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu, Zakona o arbitraži, kao i druge zakonske i podzakonske akte, strogo vodeći računa da dejstvo donete odluke ne bude u suprotnosti sa javnim poretkom Republike Srbije.

Ukoliko neka pitanja procesne prirode nisu regulisana ovim Pravilnikom, Arbitražni sud će primenjivati odredbe Zakona o arbitraži i supsidijarno, odredbe Zakona o parničnom postupku.

Sedište Arbitražnog suda je u Beogradu, Terazije 35.

Arbitražni sud će održavati ročišta u sudnicama Arbitražnog suda koje se nalaze u ulici Terazije 3 u Beogradu i u ulici Deligradska 27 u Beogradu, a u zavisnosti od rasporeda suđenja i hitnosti vođenja postupaka.

Službeni list FSS "Fudbal", Br. 50/2016
Datum donošenja: 14.12.2016

ODLUKA O TARIFAMA ARBITRAŽNIH TROŠKOVA ARBITRAŽNOG SUDA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se visina troškova u postupcima na koje se primenjuje Pravilnik o radu arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije.

Član 2.

Stranke koje učestvuju u postupcima pred stalnim arbitražnim sudom (u daljem tekstu: Arbitraža) snose troškove postupka, koji se sastoje od:

1.              takse za registraciju;

2.             naknade arbitrima;

3.            materijalnih troškova postupka.

Član 3.

Taksa za registraciju za sprovođenje arbitražnog postupka utvrđuje se u iznosu od 7.500,00 (sedam hiljada pet stotina) dinara za fizička lica, odnosno 12.000,00 (dvanaest hiljada) dinara za pravna lica.

Član 4.

Za sprovođenje arbitražnog postupka troškovi navedeni u članu 2 pod tačkom 2 će se naplaćivati prema sledećoj Tarifi, a u zavisnosti od vrednosti predmeta spora:

Od

Do

Iznos

            –
 100.000,00
 20.000,00
 100.001,00
250.000,00
30.000,00
 250.001,00
500.000,00
 40.000,00
500.001,00
750.000,00
 50.000,00
 750.001,00
1.000.000,00
 65.000,00
 1.000.001,00
2.000.000,00
80.000,00
2.000.001,00
4.000.000,00
95.000,00
4.000.001,00
6.000.000,00
110.000,00
6.000.001,00
8.000.000,00
125.000,00
 8.000.001,00
10.000.000,00
 140.000,00
10.000.001,00
250.000,00 + 3% na svaki
započeti 1.000.000,00 dinara
preko 10.000.000,00 i jednog dinara
vrednosti spora

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE ARBITAŽNIH TROŠKOVA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED ARBITRAŽNIM SUDOM FSS:

Primalac: Fudbalski savez Srbije

Svrha uplate: arbitražni troškovi

Račun: 355-1034682-82

Poziv na broj: 651/0720

Sudije Arbitražnog suda FS SRBIJE

 

 1. Dr Miroslav Sever, advokat            
predsednik
 2. Goran Delić, advokat arbitar
 3. Rade Đapa, advokat arbitar
 4. Dr Bojan Urdarević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
arbitar
 5. Vladimir Pantelić, advokat arbitar
 6. Gavrilo Rajević, advokat arbitar
 7. Aleksandar Janković, advokat arbitar
 8. Filip Blagojević, advokat arbitar
 9. Dr. Radan Ilić, Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatrend u Beogradu
arbitar