CILJEVI I ZADACI


1. SELEKTIVNI PROCES ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE ( U - 12, U - 13, U - 14, U - 15, U - 16 )
Osnovna-bazna selekcija vrši se na svim selektivnim nivoima,
- nivo klupskih takmičenja po Okružnim i Regionalnim ligama
- nivo Opštinskih selekcija
- nivo Okružnih / Područnih selekcija
- nivo međuokružnih/međupodručnih selekcija
- nivo Regionalnih selekcija
- nivo selekcije FSS


Dopunske selekcije - kontinuirano se vrše za sve starije uzraste
( petlići, pioniri, kadeti), kroz selektivni proces lige regiona, dopunskih selektivnih utakmica na nivou Regiona , ili na nivou FSS, kao i praćenjem klupskih Republičkih / Regionalnih i Okružnih/Područnih takmičenja i turnira.
Selektivni proces kroz sprovođenje programa na školama fudbala FSS


2. KONSTANTNO PRAĆENJE PRVENSTVENIH UTAKMICA U OKVIRU REPUBLIČKIH, REGIONALNIH I OKRUŽNIH LIGA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA (PIONIRI, PETLIĆI, PREDPETLIĆI, LIGE ŠKOLA FUDBALA...)

3. IZRADA RAZLIČITIH PROGRAMA ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE (u skladu sa senzitivnim fazama mladih igrača i njihovim psiho-fizičkim karakteristikama).

Kreiranje programa po principima:
PROGRAMSKOG KONTINUITETA - Kontinuitet sa programima škola fudbala FSJ, FSSCG i FSS
JEDNAKOSTI PROGRAMSKIH TEMA, SA PLANOM RADA ŠKOLE ZA LICENCIRANJE TRENERA FSS - prilagođen izvođenju sa mlađim kategorijama igrača.

Programi za BAZIČNI uzrast (U - 12/ U - 14):

 • UVODNI PROGRAM ( U - 12 )
 • OSNOVNI PROGRAM ( U - 13 )
 • PROGRAM PLUS ( U - 14 )
 • PROGRAM RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA BAZIČNOG UZRASTA (U - 12 /U - 14)

Programi za PREDTAKMIČARSKI uzrast (U - 15/ U - 16):

 • OSNOVNI PROGRAM ( U - 15 )
 • PROGRAM PLUS ( U - 16 )
 • PROGRAM RAZVOJA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA PREDTAKMIČARSKOG UZRASTA (U - 15 /U - 16)

4. PRAKTIČNO SPROVOĐENJE PROGRAMA IS FSS

Programi FSS se sprovode kroz tri vida različitih aktivnosti:

 • TRENAŽNO - SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS (2 puta mesečno)
 • TRENAŽNO - SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU FSS (2 puta godišnje, proleće, jesen)
 • ŠKOLE FUDBALA FSS (2 puta godišnje, Zimska i Letnja Škola FSS)

U okviru Škola Fudbala FSS sprovode se standardne baterije testova u saradnji sa Republičkim Zavodom za Sport:
- Testiranje motoričkih sposobnosti
- Testiranje funkcionalnih sposobnosti
- Testiranje psiholoških karakteristika pojedinaca i grupe

5. EDUKACIJA I RAZMENA ISKUSTVA SA TRENERIMA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA.

Prezentacija programa FSS za rad sa mlađim kategorijama vrši se na sledeće načine:
U OKVIRU PROGRAMA TRENERSKE ŠKOLE FSS ZA STICANJE B LICENCE UEFA

 • KROZ SEMINARE ZA TRENERE MLAĐIH KATEGORIJA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM TRENERA REGIONALNIH I OKRUŽNIH/PODRUČNIH SAVEZA
 • KROZ TRENAŽNO - SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS
 • KROZ OBILAZAK KLUBOVA I DOSTAVLJANJE PROGRAMA FSS TRENERIMA MLAĐIH KATEGORIJA

Posle svake Škole Fudbala FSS, sačinjavaju se kompletni izveštaji sa dokumentacijom, trenažnim procesom, podacima testiranja, analitikom. Oni se dostavljaju svim klubovima čiji su igrači učestvovali na ŠF FSS .
Preko instruktorske službe, neposrednom komunikacijom, dobijaju se povratne informacije od klubskih trenera, vezanih za razvoj pojedinih igrača, primedbe na određene programske sadržaje itd.