ПРОПИСИ

Документа

СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ СТИПЕНДИЈСКИ УГОВОР О ИГРАЊУ
word
pdf

ФУДБАЛСКИ КЛУБ      
____________________________________ из

рег.    број: _____________, кога  заступа

______________________________________
(у даљем тексту: Клуб)

 

И

_______________________________________

из ____________________________________

рођен________________________,

ЈМБГ________________________ ,

држављанин________________________,

(у  даљем  тексту:  Играч)  закључили  су  дана

______________, у________________________

 

СТИПЕНДИЈСКИ

УГОВОР О ИГРАЊУ

 

Члан 1.


Овај Уговор се закључује за период од
__________________  до __________________

односно до почетка ______________________
регистрационог   периода   у   години у   којој уговор истиче.

This ______________ day  of ______________,

____________ in ______________ the

FOOTBALL CLUB ______________________

from _____________________ with  registration

number __________________,  represented            by

_____________________(hereinafter referred to as the "Club")

and

_____________________________________

of_____________________________, born on ______________,

citizen's personal ID number ________________

the citizen of  _____________________

(hereinafter referred to as the "Player"), entered into the following:

 

SCHOLARSHIP PLAYER

CONTRACT

 

Article 1


This  Contract  is  concluded for the period  from ______________, to

________________ i.e. until the  beginning  of  the ____________

registration period in the year in which the Contract expires.